Diễn đàn Nhà quản lý

Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 08:08

Suy nghĩ từ một vùng trồng dược liệu

Trong quá trình phát triển của ngành Y dược nước ta, điều đáng chú ý là: số lượng thuốc Đông y được sử dụng ngày càng nhiều.

Hoa Cát cánh

Đặc biệt là các chế phẩm dạng viên hoàn, viên nén sử dụng tiện lợi, giá rẻ, công hiệu cao lại không gây phản ứng phụ, đang được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận và tiêu thụ mạnh. Các Xí nghiệp Dược phẩm đã và đang xúc tiến việc nghiên cứu, thử nghiệm thành công đồng thời đưa vào sản xuất hàng loạt mặt hàng thuốc Đông y có giá trị chữa bệnh cao. Đây là một hướng đi đúng, một mũi nhọn có thể được coi là “đột phá” của ngành Công nghiệp Dược hiện nay (ví dụ như thuốc CADEF dùng bổ trợ trong điều trị ung thư, Ampelop điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng của Công ty cổ phần TRAPHACO. Kim tiền thảo trị sỏi thận - viêm thận, viêm túi mật của XNDP  TW  26 ...)

Điều đáng mừng là trong thành phần của các bài thuốc Đông y chủ yếu sử dụng thuốc Nam (các thứ thuốc sẵn có trong nước).  “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”, câu nói nổi tiếng của Đại danh y Thiền Sư Tuệ Tĩnh ngày càng thấm thía sâu vào tâm thức người làm Dược liệu (DL) hiện nay.  Hướng đi đúng đắn trên đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm với những chủ trương và chính sách thiết thực.
Tháng 3 - 2003 vừa qua, hội nghị DL toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Hà Nội đã đề ra cương lĩnh hành động : “Phát triển DL bền vững trong thế kỷ 21”. DL an toàn và vấn đề phát triển nuôi trồng DL trong nước theo hướng công nghiệp hoá là một giải pháp đúng đắn và rất cơ bản để đưa nền Công nghiệp Dược phát triển bền vững.

Để chứng minh cho vấn đề trên, chúng ta hãy điểm lại một số tình hình thực tế vẫn còn đang sôi động ở nước ta những tháng gần đây :

Cơn sốt giá trên thị trường thuốc Tây cuối năm 2002 đầu năm 2003 với lý do quan trọng khởi đầu là do ta không chủ động được nguyên liệu làm thuốc.

Song song với đại dịch viêm đường hô hấp cấp SARS bùng phát thì thị trường thuốc Đông y ở nước ta cũng “sốt” giá dữ dội, có phần còn “gay cấn” hơn. Lý do tưởng là đơn giản. Lượng thuốc Bắc (từ Trung Quốc nhập vào) đang được sử dụng ở nước ta là khoảng 30-40%. Trong khi Trung Quốc đang phải đối phó với dịch SARS bằng nhiều cách (có cả biện pháp YHCT) nên giá thuốc Bắc có thể tăng lên.  Rồi cũng do SARS mà giao lưu giữa 2 nước bị ảnh hưởng. Còn thuốc Nam thì vẫn được xuất sang Trung Quốc đều đều - và giá cứ lên cao đến nỗi người bán theo kiểu như phân phối, còn người mua (thượng đế) chỉ biết tròn mắt mà “mở ví”.

Cứ như thế này mà kéo dài thì liệu thuốc Nam có “chảy máu” không?!

Hậu quả là, người bệnh cùng một lúc phải chịu hai đòn chí tử cả với thuốc tây và thuốc ta và sẽ còn chịu được đến bao giờ thì chưa ai biết ?!.  Thế mới thấy vấn đề chủ động nguồn nguyên liệu cho Công nghiệp dược là quan trọng biết chừng nào !

Riêng đối với những người trồng DL thì đây cũng là dịp may để kiếm lời đôi chút, bù cho những tháng năm lận đận vừa qua. Nhưng quả là không vui vẻ gì, nên với đôi điều suy tư của mình, người trồng DL chúng tôi xin mạnh dạn nêu ra may “trúng với ý trời” thì âu cũng là phúc phận của “cây thuốc Nam” vậy :

1.  Công nghiệp Dược và DL an toàn trước hết là giải quyết nguồn nguyên liệu thuốc một cách chủ động theo hướng sản xuất công nghiệp: Tạo nhiều vùng trồng DL tập trung trên cơ sở phát triển những vùng truyền thống. Điều tra, quy hoạch vùng khai thác tự nhiên - khai thác đi đôi với tái trồng theo sự quản lý của Nhà nước.

2. Có chính sách thiết thực kết hợp sự đầu tư hợp lý, kịp thời trên các lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm, xây dựng mô hình sản xuất cây giống, sản xuất đại trà theo quy trình khoa học và áp dụng công nghệ vi sinh trên các mặt trồng trọt, chế biến, bảo quản.

3.  Thuốc là một mặt hàng bảo đảm sức khoẻ con người. Sự mua bán cạnh tranh theo kiểu hiện nay trên thị trường sẽ nguy hại đến sự an toàn, chất lượng DL. Nhà nước nên có chính sách giá hợp lý, cơ bản và hình thành đơn vị thu mua nguyên liệu thuốc có nhiệm vụ đáp ứng mối quan hệ cung - cầu giữa người trồng cây thuốc và các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng. Như vậy sẽ xoá bỏ được nhiều khâu trung gian, giải quyết đầu ra ổn định cho nông dân mà giá thành hạ, việc bảo quản sẽ tốt hơn lại chủ động được nguồn nguyên liệu thuốc.

Trên đây là một vài tâm sự nho nhỏ của người dân chuyên trồng - chế biến và buôn bán thuốc ở một làng nghề truyền thống -  Nghĩa Trai.

Thời gian thoi đưa - đến bao giờ người dân vùng trồng - chế biến DL truyền thống mới có được những sản phẩm có nguồn tiêu thụ ổn định và giá trị kinh tế cao ?!!

Nguyễn thế viễn

Caythuocquy.info.vn

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh Y d­îc n­íc ta, ®iÒu ®¸ng chó ý lµ: sè l­îng thuèc §«ng y ®­îc sö dông ngµy cµng nhiÒu. §Æc biÖt lµ c¸c chÕ phÈm d¹ng viªn hoµn, viªn nÐn sö dông tiÖn lîi, gi¸ rÎ, c«ng hiÖu cao l¹i kh«ng g©y ph¶n øng phô, ®ang ®­îc thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc chÊp nhËn vµ tiªu thô m¹nh. C¸c XÝ nghiÖp D­îc phÈm ®· vµ ®ang xóc tiÕn viÖc nghiªn cøu, thö nghiÖm thµnh c«ng ®ång thêi ®­a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t mÆt hµng thuèc §«ng y cã gi¸ trÞ ch÷a bÖnh cao. §©y lµ mét h­íng ®i ®óng, mét mòi nhän cã thÓ ®­îc coi lµ “®ét ph¸” cña ngµnh C«ng nghiÖp D­îc hiÖn nay (vÝ dô nh­ thuèc CADEF dïng bæ trî trong ®iÒu trÞ ung th­, Ampelop ®iÒu trÞ viªm loÐt d¹ dµy, hµnh t¸ trµng cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. Kim tiÒn th¶o trÞ sái thËn - viªm thËn, viªm tói mËt cña XNDP  TW  26 ...)

§iÒu ®¸ng mõng lµ trong thµnh phÇn cña c¸c bµi thuèc §«ng y chñ yÕu sö dông thuèc Nam (c¸c thø thuèc s½n cã trong n­íc).  “Thuèc Nam ViÖt ch÷a ng­êi Nam ViÖt”, c©u nãi næi tiÕng cña §¹i danh y ThiÒn S­ TuÖ TÜnh ngµy cµng thÊm thÝa s©u vµo t©m thøc ng­êi lµm D­îc liÖu (DL) hiÖn nay.  H­íng ®i ®óng ®¾n trªn ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®Æc biÖt quan t©m víi nh÷ng chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch thiÕt thùc.

Th¸ng 3 - 2003 võa qua, héi nghÞ DL toµn quèc lÇn thø I ®­îc tæ chøc t¹i Hµ Néi ®· ®Ò ra c­¬ng lÜnh hµnh ®éng : “Ph¸t triÓn DL bÒn v÷ng trong thÕ kû 21”. DL an toµn vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn nu«i trång DL trong n­íc theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ lµ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vµ rÊt c¬ b¶n ®Ó ®­a nÒn C«ng nghiÖp D­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng.

§Ó chøng minh cho vÊn ®Ò trªn, chóng ta h·y ®iÓm l¹i mét sè t×nh h×nh thùc tÕ vÉn cßn ®ang s«i ®éng ë n­íc ta nh÷ng th¸ng gÇn ®©y :

C¬n sèt gi¸ trªn thÞ tr­êng thuèc T©y cuèi n¨m 2002 ®Çu n¨m 2003 víi lý do quan träng khëi ®Çu lµ do ta kh«ng chñ ®éng ®­îc nguyªn liÖu lµm thuèc.

Song song víi ®¹i dÞch viªm ®­êng h« hÊp cÊp SARS bïng ph¸t th× thÞ tr­êng thuèc §«ng y ë n­íc ta còng “sèt” gi¸ d÷ déi, cã phÇn cßn “gay cÊn” h¬n. Lý do t­ëng lµ ®¬n gi¶n. L­îng thuèc B¾c (tõ Trung Quèc nhËp vµo) ®ang ®­îc sö dông ë n­íc ta lµ kho¶ng 30-40%. Trong khi Trung Quèc ®ang ph¶i ®èi phã víi dÞch SARS b»ng nhiÒu c¸ch (cã c¶ biÖn ph¸p YHCT) nªn gi¸ thuèc B¾c cã thÓ t¨ng lªn.  Råi còng do SARS mµ giao l­u gi÷a 2 n­íc bÞ ¶nh h­ëng. Cßn thuèc Nam th× vÉn ®­îc xuÊt sang Trung Quèc ®Òu ®Òu - vµ gi¸ cø lªn cao ®Õn nçi ng­êi b¸n theo kiÓu nh­ ph©n phèi, cßn ng­êi mua (th­îng ®Õ) chØ biÕt trßn m¾t mµ “më vÝ”. Cø nh­ thÕ nµy mµ kÐo dµi th× liÖu thuèc Nam cã “ch¶y m¸u” kh«ng?!

HËu qu¶ lµ, ng­êi bÖnh cïng mét lóc ph¶i chÞu hai ®ßn chÝ tö c¶ víi thuèc t©y vµ thuèc ta vµ sÏ cßn chÞu ®­îc ®Õn bao giê th× ch­a ai biÕt ?!.  ThÕ míi thÊy vÊn ®Ò chñ ®éng nguån nguyªn liÖu cho C«ng nghiÖp d­îc lµ quan träng biÕt chõng nµo !

Riªng ®èi víi nh÷ng ng­êi trång DL th× ®©y còng lµ dÞp may ®Ó kiÕm lêi ®«i chót, bï cho nh÷ng th¸ng n¨m lËn ®Ën võa qua. Nh­ng qu¶ lµ kh«ng vui vÎ g×, nªn víi ®«i ®iÒu suy t­ cña m×nh, ng­êi trång DL chóng t«i xin m¹nh d¹n nªu ra may “tróng víi ý trêi” th× ©u còng lµ phóc phËn cña “c©y thuèc Nam” vËy :

1.  C«ng nghiÖp D­îc vµ DL an toµn tr­íc hÕt lµ gi¶i quyÕt nguån nguyªn liÖu thuèc mét c¸ch chñ ®éng theo h­íng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: T¹o nhiÒu vïng trång DL tËp trung trªn c¬ së ph¸t triÓn nh÷ng vïng truyÒn thèng. §iÒu tra, quy ho¹ch vïng khai th¸c tù nhiªn - khai th¸c ®i ®«i víi t¸i trång theo sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc.

2. Cã chÝnh s¸ch thiÕt thùc kÕt hîp sù ®Çu t­ hîp lý, kÞp thêi trªn c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu, thö nghiÖm, x©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt c©y gièng, s¶n xuÊt ®¹i trµ theo quy tr×nh khoa häc vµ ¸p dông c«ng nghÖ vi sinh trªn c¸c mÆt trång trät, chÕ biÕn, b¶o qu¶n.

3.  Thuèc lµ mét mÆt hµng b¶o ®¶m søc khoÎ con ng­êi. Sù mua b¸n c¹nh tranh theo kiÓu hiÖn nay trªn thÞ tr­êng sÏ nguy h¹i ®Õn sù an toµn, chÊt l­îng DL. Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý, c¬ b¶n vµ h×nh thµnh ®¬n vÞ thu mua nguyªn liÖu thuèc cã nhiÖm vô ®¸p øng mèi quan hÖ cung - cÇu gi÷a ng­êi trång c©y thuèc vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã nhu cÇu sö dông. Nh­ vËy sÏ xo¸ bá ®­îc nhiÒu kh©u trung gian, gi¶i quyÕt ®Çu ra æn ®Þnh cho n«ng d©n mµ gi¸ thµnh h¹, viÖc b¶o qu¶n sÏ tèt h¬n l¹i chñ ®éng ®­îc nguån nguyªn liÖu thuèc.

Trªn ®©y lµ mét vµi t©m sù nho nhá cña ng­êi d©n chuyªn trång - chÕ biÕn vµ bu«n b¸n thuèc ë mét lµng nghÒ truyÒn thèng -  NghÜa Trai.

Thêi gian thoi ®­a - ®Õn bao giê ng­êi d©n vïng trång - chÕ biÕn DL truyÒn thèng míi cã ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã nguån tiªu thô æn ®Þnh vµ gi¸ trÞ kinh tÕ cao ?!!

Nguyễn thế viễn


Ý kiến của bạn


Tin liên quan
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
کاهش پينگ خريد کریو دانلود رایگان دانلود آهنگ جدید اخبار سینما و موسیقی دانلود انيميشن جدید دانلود بازی کامپیوتر دانلود سریال جدید دانلود فیلم جدید دانلود نرم افزار کامپیوتر رمان و شعر اس ام اس های جديد اخبار | تفريحی و سرگرمی پيچک اخبار ايران و جهان مجله پزشکی تفريحی و سرگرمي اخبار خريد جم کلش رويال خريد فيلترشکن اخبار ايران و جهان دکوراسيون داخلی خريد هاست پربازديد دانلود فيلم جديد اخبار ورزشی فروش کارت شارژ ايرانسل به صورت آنلاين