TINH HOA XANH

Diễn đàn

Công tác dược liệu ở địa phương

06/11/2018 / Biên tập 2

Công tác dược liệu ở địa phương Theo Quyết định số 2163/2001/QĐ-BYT ngày 08/6/2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về chế độ kiểm tra công tác dược tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công văn số 6318/QLD-VP ngày 26/9/2003 của Cục QLDVN hướng dẫn công tác kiểm tra dược địa phương, đoàn kiểm...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""